ZAČLENĚNÁ FIREMNÍ POLITIKA
Vedení MIDI EUROPE definovalo svou firemní politiku a ujistilo se, že tato politika:
 
- je vhodná k dosažení cílů organizace, k povaze a environmentálním dopadům na její aktivity, výrobky nebo služby;
- je přiměřená povaze a rozsahu rizik organizace;
- zahrnuje závazek neustálého zlepšování, k prevenci znečišťování; prevenci úrazů a nemocí z povolání;
- zahrnuje závazek dodržovat platné právní požadavky a další požadavky, ke kterým se organizace zavazuje, které se týkají  vlastních aspektů životního prostředí a vlastních rizik vzhledem ke zdraví a bezpečnosti na pracovištích;
- poskytuje referenční rámec pro stanovení a přezkoumání firemních cílů;
- je zdokumentována, uskutečňována a aktivně udržována;
- je sdělována a pochopena všemi osobami, které pracují pro organizaci nebo jejím jménem;
- je k dispozici veřejnosti a všem zainteresovaným stranám;
- je pravidelně přezkoumávána, aby bylo zajištěno, že bude i nadále odpovídat požadavkům organizace

ZAČLENĚNÁ FIREMNÍ POLITIKA
(kvalita - bezpečnost – životní prostředí)

MIDI EUROPE představuje referenční místo pro Itálii, Francii, Španělsko, Švýcarsko, Srbsko, Černou Horu, Rumunsko, Polsko, Slovensko, Maďarsko a  Čechy skupiny ISUZU Motors Limited, nadnárodní společnosti, která se zavázala respektovat a chránit životní prostředí, chránit své vlastní pracovníky. Inspirována posláním ISUZU Motors Limited  "vytvářet nejlepší diesel výrobky vysoké kvality, se zvláštní pozorností a neustálou oddaností životnímu prostředí prostřednictvím moderní diesel technologie", si MIDI EUROPE klade za cíl zajišťovat plný soulad poskytovaných služeb s požadavky svých vlastních Zákazníků, pokud se jedná o dodržování legislativních požadavků, přesnosti a flexibility k potřebám, vyjádřeným Zákazníky.
Vedení je přesvědčeno o nutnosti vypořádat se s firemními problémy přistoupením k modernímu pojetí Celkové Kvality a Neustálého Zlepšování. Kvalita je proto považována za strategickou hodnotu pro dosažení účinnosti organizace a je sledována v průběhu všech firemních činností se zásadou prevence. Vedení si je rovněž vědomo potřeby vykonávat své poslání dodržováním požadavků a platných zákonů se zaměřením na snížení znečišťování a prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Jakákoli firemní činnost  má předem stanovené následující cíle:
 
- vyrábět výrobky a poskytovat služby takové, které plně uspokojí požadavky Zákazníka z hlediska kvalitativní spolehlivosti a vždy respektující legislativní omezení, také v oblasti životního prostředí a zdraví a bezpečnosti při práci;   
- využívat technologií, které jsou k dispozici pro neustálé zlepšování způsobů práce, efektivity výroby, snižovat znečišťování a předcházet úrazům a nemocem z povolání;
- zvyšovat vztah důvěry se Zákazníkem;
- pokračovat v neustálém zlepšování odborných znalostí zaměstnanců v tomto odvětví;
- identifikovat a analyzovat dopady na životní prostředí a aktualizovat posouzení rizik, spojených s činnostmi;
- prosazovat přijetí správného chování v oblasti zdraví a bezpečnosti s ohledem na životní prostředí, mezi autorizovanými prodejci, prodejci náhradních dílů a dílnami, spojenými s MIDI EUROPE;
- být důkazem vůle ISUZU Motors Limited, která si klade za cíl odlišovat se přijímáním stále účinnějších technologií pro předcházení "globálnímu oteplování" a pro ochranu životního prostředí   musí být nastavena takovým způsobem, aby poskytla dostatečné důvody každému zaměstnanci k tomu, aby byl vždy motivován k výkonům s uvědoměním si důležitosti kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zlepšit vnitřní potenciál větším zapojením osob a takovým způsobem, aby každá z nich pochopila význam vlastní práce pro úspěch firmy;
- provádět neustálou analýzu, optimalizaci a definování v postupech činností, s metodami, které umožní zabránit chybám, vyloučit časové ztráty a zajistit shodnost s požadovanými vlastnostmi.
Navíc k těmto cílům "obecného" charakteru Vedení, v průběhu pravidelných přezkoumání začleněného systému řízení stanoví další specifické cíle, které se zavazuje stále přezkoumávat po uplynutí stanovených časových rámců.
 

Zásady pro bezpečnost informací

Popis zásad

Zásady bezpečnosti ve firmě Midi Europe představují snahu organizace ve vztahu k zákazníkům a třetím stranám zajistit bezpečnost informací, fyzické, logické a organizační nástroje, potřebné pro zpracování informací při všech činnostech.

Zásady bezpečnosti informací ve firmě Midi Europe jsou založeny na následujících principech:
Zaručit organizaci plnou znalost spravovaných informací a hodnocení jejich kritičnosti s cílem usnadnit implementaci vhodných úrovní ochrany.
Zaručit bezpečný přístup k informacím s cílem zabránit neautorizovanému zpracování nebo zpracování realizovanému bez potřebných práv.
Zaručit, aby organizace i třetí strany spolupracovaly na zpracování informací přijetím postupů zaměřených na dodržení vhodných úrovní bezpečnosti.
Zaručit, aby si organizace i třetí strany, které spolupracují na zpracování informací, byly plně vědomy problematik souvisejících s bezpečností.
Zaručit, aby poruchy a nehody, které měly dopady na počítačový systém a na úrovně firemní bezpečnosti, byly neodkladně identifikovány a správně spravovány prostřednictvím účinných systémů prevence, komunikace a reakce s cílem minimalizovat dopad na podnikání.
Zaručit, aby přístup do sídel a do jednotlivých firemních místností prováděl výhradně autorizovaný personál, za účelem zajištění bezpečnosti prostor a přítomného majetku.
Zaručit shodu se zákonnými požadavky a soulad s bezpečnostními závazky, určenými ve smlouvách s třetími stranami.
Zaručit zaznamenání poruchových událostí, nehod a zranitelností počítačových systémů za účelem dodržení bezpečnosti a dostupnosti služeb a informací.
Zaručit plynulost firemního podnikání a obnovy po havárii aplikací určených bezpečnostních postupů.

 

Datum vydání: 23/06/2017