ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) si vás dovolujeme informovat, že správcem údajů, které poskytujete, je společnost MIDI EUROPE SRL se sídlem na adrese Via Crosaron sn - 37053 Cerea (VR), DIČ (DPH) 02560040236.

Údaje o navigaci
Informační systémy a informační programy používané k provozu stránek shromažďují některé osobní údaje, převod kterých souvisí s používáním komunikačních protokolů internetu (např. adresy IP nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují ke stránkám, adresy URI – Uniform Resource Identifier – požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá k odesílání požadavku na server, velikost souboru zaslaného jako odpověď, numerický kód pro stav odpovědi serveru – správná, chyba atd. – jakož i další parametry související s operačním systémem a informačním prostředím uživatele). Ačkoliv jde o informace, které nebyly shromážděny pro přiřazení identifikovaným osobám, v důsledku jejich povahy mohou prostřednictvím zpracování a přiřazení údajů třetích osob umožnit identifikaci uživatelů.

Tyto údaje se používají pouze k získávání statistických informací, které nejsou přiřazeny k žádným identifikačním údajům uživatele o používaní stránek, jakož i ke kontrole správného fungování, přičemž tyto údaje budou odstraněny bezprostředně po zpracování. Údaje mohou být použity ke stanovení odpovědnosti v případě hypotetických informačních trestních činů souvisejících s poškozením stránek.

Údaje poskytnuté dobrovolně uživatelem
Pro prohlížení stránek se od uživatele nevyžaduje poskytnutí žádných osobních údajů.
Nicméně případné kontakty se společností MIDI EUROPE SRL či zaslání dobrovolných, výslovných a spontánních zpráv elektronické či běžné pošty na adresu isuzuitalia@midieurope.it uvedenou na stránkách, povede k následnému získání adresy, včetně e-mailové, odesílatele nebo příslušného telefonního čísla, které jsou nezbytné pro reakci na požadavek, jakož i případných dalších osobních údajů, které budou v takových zprávách uvedeny.

Tyto údaje se použijí pouze k účelům zpracování požadavku uživatele a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze v případě, že je to nezbytné pro tyto účely.
Pro zpracování údajů získaných pro tyto účely se nevyžaduje váš souhlas, neboť zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, které jste smluvní stranou, nebo plnění předsmluvních opatření přijatých na základě vašich požadavků (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení), jakož i (v příslušných případech) k plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení).

Zpracování zabezpečení provede personál společnosti MIDI EUROPE SRL s využitím postupů, vhodných technických a informačních nástrojů na ochranu důvěrnosti a bezpečnosti vašich údajů a spočívá v jejich shromažďovaní, záznamu, uspořádání, uchovávání, prohlížení, zpracování, úpravách, výběru, extrahování, porovnávání, používání, spojování, blokování, poskytovaní, šíření, vymazávaní a zničení, včetně spojení dvou či vícero výše uvedených činností.
Tyto údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytování požadované služby zákazníkovi a budou odstraněny bezprostředně poté, pokud neexistují jiné povinnosti uchovávání stanovené zákonem. Vaše údaje nebudou zveřejňovány.

V rámci své činnosti a pro výše uvedené účely může společnost MIDI EUROPE SRL využívat služby poskytované třetími osobami, které působí jejím jménem a v souladu s jejími pokyny, jako jsou zpracovatelé údajů. Jedná se o subjekty, které poskytují společnosti MIDI EUROPE SRL služby zpracování či prostředky (např. informační služby pro provoz stránek). Můžete si vyžádat úplný a aktuální seznam subjektů, které jsou jmenovány zpracovateli údajů, pokud se obrátíte na některý z výše uvedených kontaktních údajů.

Údaje mohou být přenášeny do zemí v rámci Evropské unie, kde mají společnost MIDI EUROPE SRL nebo její dodavatelé své sídlo nebo umístěny své servery. Údaje nebudou přenášeny mimo Evropskou unii.
Budete mít možnost kdykoliv uplatnit práva stanovená platnými právními předpisy, včetně práva na:

  • poskytnutí potvrzení o existenci vašich osobních údajů a přístup k jejich obsahu;
  • aktualizaci, úpravu a/nebo opravu vašich osobních údajů;
  • vyžádání si vymazání (zapomenutí), převod na anonymní formu, zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem nebo omezení jejich zpracování;
  • uplatnění námitky vůči zpracování ze zákonných důvodů;
  • získání kopie poskytnutých údajů a vyžádat si převod těchto údajů jinému správci údajů;
zasláním konkrétní žádosti společnosti MIDI EUROPE SRL e-mail: siver@midigroup.it

Zrušení odběru letáku
Uživatel může kdykoliv zrušit svůj odběr letáku společnosti MIDI EUROPE SRL podle pokynů uvedených v doručeném e-mailu.