Pravidla pro ochranu soukromí

Všeobecný úvod 
Cílem těchto Zásad je popsat způsob řízení těchto webových stránek, které jsou vlastnictvím MIDI Europe S.r.l., s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů/návštěvníků, kteří tyto webové stránky navštěvují.

MIDI Europe S.r.l., v souladu s nařízením pro ochranu soukromí, platném na národní úrovni, se zaměřuje na zajištění soukromí a bezpečnosti osobních údajů každého návštěvníka, i ve vztahu k přístupům na internet ze zahraničí.

Tento postup je k dispozici také jako stručná informace tam, kde není uvedena informace v plném znění, ve smyslu' čl. 13 Vládního nařízení 196/03, prováděného přijetím článků 10 a 11 směrnice č. 95/46/EU pro ty, kteří spolupůsobí  s webovými službami, v zájmu ochrany osobních údajů, které jsou přístupné na internetu.  Podrobné informace o zpracování, poskytnuté podle čl. 13 Vládního nařízení 196/03 – Zákona na ochranu osobních údajů – jsou uvedeny, tam kde je to nutné, na stránkách, týkajících se jednotlivých nabízených služeb. Cílem těchto informací je definovat meze a metody zpracování údajů každé služby, na základě kterých může zákazník/návštěvník svobodně vyjádřit svůj souhlas a povolit shromažďování údajů a jejich následné využití. Připomínáme, že ' informace nejsou poskytovány pro jiné webové stránky, na které uživatel vstupuje ' prostřednictvím odkazů.
 
OPRÁVNĚNÉ, ZODPOVĚDNÉ A POVĚŘENÉ OSOBY ZPRACOVÁNÍ
Pověřeným zpracováním osobních údajů je MIDI Europe S.r.l., která může být kontaktována na následující adrese: MIDI Europe Srl, Via Crosaron sn, 37053 Cerea - Verona, Itálie, e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.
Osoba, zodpovědná za výkon práv při zpracování, která jsou přiznány zájemci podle článku 7 Zákoníku na ochranu soukromí je v současné době COMMpla s.r.l. se sídlem ve via Nino Bixio, 25; 56125 Pisa, Itálie.  Osobní údaje mohou být zpracovávány osobami, pověřenými zpracováním, také externími, odpovědnými za řízení požadované Služby a také Osobou/osobami, zodpovědnou/zodpovědnými za zpracování.

 

Údaje zodpovědního pro ochranu osobních údajů

Název: Colin & Partners S.r.l. a Socio Unico – Valentina Frediani (RPD)

DIČ: 01651060475

Krajina: Italia

Adresa: Via Privata Maria Teresa, 7

Poštovní směrovací číslo: 20123

Město: Milano

Kraj: MI

Telefon: 0287198390

E-mail: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 

 

Údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (Subjekt identifikovaný jako kontaktní osoba pro správce / správce údajů)

 

Příjmení: Frediani

Daňový kód: Valentina

 

Kontaktní údaje

E-mail: dpo.midieurope@midigroup.it

PEC: colinpartners@pec.it

 
TYP ZPRACOVÁVANÝCH DAT A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Webové stránky nabízí informační a interaktivní obsahy. Během procházení webu je tedy možné získávat informace o zákazníkovi nebo obecně o návštěvníkovi a to následujícími způsoby:
 
Údaje prohlížení
Počítačové systémy a softwarové postupy, používané při provozu těchto webových stránek načítají v průběhu svého normálního provozu některá osobní data, jejichž přenos je  nepřímo vyjádřený v používání komunikačních protokolů internetu.
Jedná se o informace, které nejsou shromaždovány pro to, aby se přiřazovaly k označeným zájemcům, ale které by mohly ze své podstaty, prostřednictvím zpracování a přiřazení údajů v držení třetí strany umožnit identifikovat uživatele.
Do této kategorie dat patří IP adresy, typ prohlížeče, operační systém, název domény a adresy webových stránek, ze kterých byl proveden přístup; nebo výstup, informace o stránkách, navštívených uživateli;webu, čas přístupu, čas strávený na každé jednotlivé stránce, analýza vnitřní trasy a další parametry, týkající se operačního systému a počítačového prostředí uživatele.
Tyto informace technického/informačního charakteru jsou shromažďovány a používány souhrnným způsobem a anonymně s cílem:
1.    Zlepšit  kvalitu služeb a optimalizovat funkčnost stránek;
2.    Porozumět chování uživatelů s cílem zlepšit online komunikaci;
3.   Připravit statistické informace, týkající se používání webových stránek.
 
Údaje geologického určení polohy
Po předchozím souhlasu uživatele mohou webové stránky zpracovávat údaje určení polohy – ne nepřetržitým způsobem – pro poskytnutí služeb, požadovaných uživatelem.
 
Údaje, poskytnuté dobrovolně zákazníkem/návštěvníkem
Jedná se o případy, kdy je to sám zákazník/návštěvník, který zanechá na webových stránkách, po přečtení podrobných informací, vlastní osobní údaje pro to, aby měl volný přístup k určité vybrané službě.    Policy  "Opt-In" a "Opt-Out": ve všech případech, před aktivací určité služby bude zaslána odpovídající informace a tam, kde to je třeba, bude vyžádán příslušný souhlas se zpracováním osobních údajů.
Tento souhlas může být kdykoli odvolán, přičemž vyprší možnost používání příslušné služby.  Konkrétní informace budou postupně uváděny nebo zobrazovány na webových stránkách, věnovaných jednotlivým službám na vyžádání.
 
Údaje o Nezletilých

MIDI Europe S.r.l. neumožňuje  poskytování osobních údajů ze strany osob, mladších 18 let.
 
Režim Zpracování

Zpracování probíhá prostřednictvím automatizovaných prostředků (např. používáním elektronických postupů a podpor) a/nebo ručně (např. na papíře) na dobu nezbytně nutnou pro dosažení cílů, pro které byly údaje shromažďovány a nicméně v souladu s příslušnými platnými normami.
 
Technologie
Cookies

Pro přenos informací osobního charakteru se nepoužívají cookies (1).    Používání session cookies (které se neuloží trvale na počítači uživatele a zmizí zavřením prohlížeče) je přísně omezeno na přenos identifikačních údajů relace, potřebných pro bezpečné prozkoumání webových stránek.  
Cookies relace, které se používají na těchto webových stránkách se vyhýbají jiným informačním technikám, které jsou potenciálně škodlivé pro  soukromou povahu prohlížení webu uživatelem a neumožňují načítání osobních identifikačních dat uživatele.  Na tomto webu se také používají trvalé cookies, čili cookies, které zůstávají uloženy na pevném disku vašeho počítače až do okamžiku uplynutí lhůty nebo vymazání ze strany uživatelů/návštěvníků. Vymazání cookies neznemožňuje; používání výše uvedených webových stránek a/nebo aplikací. Prostřednictvím trvalých cookies uživatelé/návštěvníci, kteří vstupují na web (nebo případní další uživatelé, kteří používají stejný počítač) jsou automaticky rozpoznáváni při každé návštěvě. 
Uživatelé/návštěvníci mohou  nastavit prohlížeč počítače takovým způsobem, aby přijali/odmítli všechny cookies nebo se zobrazovalo upozornění vždy, když se objeví nabídka na cookie, tak, aby mohli posoudit, zda je přijmout či nikoliv (2).

Javascript
Technika, která se používá jako alternativa přímé analýzy log souborů webových serverů.  Spočívá ve shromažďování a zpracování dat vyhledávání prostřednictvím vyhrazeného kódu JavaScrip, nacházejícího se na zájmových stránkách html.

Google Analytics
Tato webová stránka používá externí službu Web Analytics, poskytovanou Google Analytics, která používá technologii Javascript, která umožňuje webu analyzovat, jak uživatelé používají webovou stránku. Informace, generované na#39; používání webové stránky ze strany'uživatele (včetně jeho IP adresy) se přenáší a ukládají na serverech Google Analytics. Google Analytics bude používat tyto informace pro účely vyznačování a zkoumání'používání webové stránky, vyplnění zprávy o činnostech webu pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb, týkajících se aktivit webu a používání' Internetu.  Google Analytics může také poskytovat tyto informace třetím stranám, pokud to stanovuje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají výše uvedené informace jménem Google Analytics.  Google Analytics nebude přiřazovat vaší IP adresu k žádnému jinému údaji, který má k dispozici Google Analytics. Používáním těchto webových stránek, 'uživatel souhlasí se zpracováním svých údajů ze strany Google Analytics pro výše uvedené účely.
 
PŘIPOJENÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Z webu je možné se připojit na další webové stránky; tato možnost je zřetelně označena, s uvedením zákazníkovi/návštěvníkovi okamžiku vystoupení z webových stránek www.isuzu.it MIDI Europe S.r.l. Zákazník/návštěvník by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, že takové webové stránky nejsou vlastnictvím, ani nespadají do zodpovědnosti MIDI Europe S.r.l. protože jsou plně spravovány jinými společnostmi a/nebo organizacemi, u kterých je třeba ověřit a případně odsouhlasit případné strategie na ochranu soukromí.    MIDI Europe S.r.l. proto odmítá jakoukoli zodpovědnost vzhledem k případné žádosti a/nebo uvolnění osobních údajů na webových stránkách třetích stran.
 
PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
Subjekty, kterých se týkají osobní údaje mají právo kdykoli získat potvrzení o existenci nebo nikoliv těchto údajů a znát jejich obsah a původ, ověřovat přesnost nebo požádat o jejich začlenění nebo aktualizaci nebo opravu (čl. 7 Vládního nařízení  196/03).
Pro účely tohoto článku existuje právo požadovat ' kompletní a aktualizovaný seznam všech Osob, zodpovědných za zpracování, požádat o vymazání, přeměnu do anonymní formy nebo zablokování údajů, zpracovávaných v rozporu se zákonem, jakož i se postavit, v každém případě, z legitimních důvodů proti jejich zpracování.    Pro provádění těchto práv a v případě zjištění problémů nebo případných požadavků na vysvětlení, jak je zde uvedeno, vás prosíme napsat na:
MIDI Europe S.r.l.,
Via Crosaron sn, 37053 Cerea – Verona, Italy,
e-mail: isuzuitalia@midieurope.it.

ZMĚNA STRATEGIE
Tato Strategie stanovuje způsoby zpracování osobních údajů, poskytovaných zákazníky/dodavateli při procházení webu. Eventuální vstup v platnost nových předpisů v daném odvětví, stejně jako neustálé ověřování a aktualizace služeb pro;zákazníka, by mohlo vést k potřebě změnit tyto způsoby. Proto je možné, že dojde u naší strategie ke změnám a proto žádáme zákazníka/návštěvníka, aby pravidelně nahlížel do této stránky.

1) I Cookies nebo značkovače jsou pakety informací, zaslaných webový serverem (např. webové stránky) na internetový prohlížeč uživatele, ten je automaticky uloží do počítače a pošle znovu automaticky na server při každém následujícím přístupu na webové stránky.
2) Ve výchozím nastavení jsou téměř všechny webové prohlížeče nastaveny tak, aby automaticky přijímaly cookies. Nicméně můžeš změnit výchozí nastavení, které je s prohlížečem (jako např. Internet Explorer verze 6.0) průměrné a zakázat cookies (to znamená definitivně je zablokovat) tak, že se na příslušné kartě ("Privacy"), nastaví vyšší stupeň ochrany (Velice vysoký), ale informujeme Tě, že zakázání ohrožuje využívání Služby. V každém případě máš také možnost vymazat  (nebo odstranit) cookies z Tvého osobního počítače tak, že zvolíš z položky "Možnosti Internetu" z menu Nástroje, složku "Obecné" a klikneš na příslušné tlačítko pro odstranění cookies.

Cerea, 6.května 2013